Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Creatief Collectief Elst

Inschrijvingen

U schrijft zich in door:

a. online in te schrijven op de website, of

b. het inschrijfformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en te versturen naar Stichting Creatief Collectief Elst

c. eventuele aanvullende afspraken met de docent noteert u op het inschrijfformulier. Deze afspraken moeten door de docent van een paraaf zijn voorzien.

Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Er wordt ingeschreven op volgorde van binnenkomst.

a. Na verwerking van het inschrijfformulier ontvangt u binnen een week per post of per e-mail een ‘bevestiging inschrijving’ of

b. een ‘wachtlijstbericht’ als er geen plaatsen meer vrij zijn.

Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als u de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.

Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen niet worden verwerkt.

Uw e-mailadres kan worden gebruikt om u te attenderen op wijzigingen, lesuitval en op nieuwe activiteiten.

Betaling

Uw docent verstuurt de factuur. Betaling dient plaats te vinden binnen de op de factuur gestelde termijn.

a. Betaling in 2 termijnen is alleen mogelijk bij activiteiten waarvan de cursusprijs meer dan € 100,00 euro bedraagt. De factuur van het gehele cursusgeld dan wel van de eerste termijn, ontvangt u rond de startdatum van de activiteit. De tweede termijnfactuur wordt begin januari verstuurd. U kunt ook contant betalen bij de betreffende docent. Vraag de docent daarvoor een door hem / haar ondertekend en gespecificeerd bewijs van betaling af te geven.

b. Indien betaling achterwege blijft, ontvangt u een aanmaningsbrief om het verschuldigde cursusgeld te betalen binnen 14 dagen na dagtekening. Blijft betaling hierna alsnog achterwege, dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Daarbij worden incassokosten à 15% in rekening gebracht (met een minimumbedrag van € 40,-), alsmede wettelijke rente verhoogd met een opslag van 2%, e.e.a. vermeerderd met BTW. In geval van termijnbetaling wordt de gehele vordering overgedragen.

c. Voor elke extra administratieve handeling, zoals omzettingen, annuleringen, facturen wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Annulering of wijziging door Stichting Creatief Collectief Elst

Stichting Creatief Collectief Elst behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een activiteit te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de activiteit bericht; eventueel reeds contant betaald cursusgeld wordt dan binnen veertien dagen teruggestort.

Stichting Creatief Collectief Elst

Prinses Irenestraat 49, 6661 EA Elst
Telefoon: 06-1932 4660
Mail: info@creatiefcollectiefelst.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 58029931
Rekeningnummer Triodosbank: NL87TRIO0197641695

Datum

maart 2018 versie 1