Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Creatief Collectief Elst

Inschrijvingen

Je schrijft je in:

a. online via het inschrijfformulier op de website. Eventuele aanvullende afspraken met de docent noteer je in het veld ‘opmerkingen / vragen’.

b. door het papieren inschrijfformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en te versturen naar Stichting Creatief Collectief Elst (CCE). Eventuele aanvullende afspraken met de docent noteer je op het inschrijfformulier en laat je voorzien van een paraaf van de docent.

c. Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen niet worden verwerkt.

Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Er wordt ingeschreven op volgorde van binnenkomst.

a. Na verwerking van het inschrijfformulier ontvang je binnen een week per post of per e-mail een bevestiging van ontvangst van je inschrijving,

b. de betreffende docent laat je per e-mail of telefoon weten of je geplaatst bent of dat je op een wachtlijst komt.

Door inschrijving verplicht je jezelf tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als je de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont, tenzij in overleg met de docent anders is overeengekomen. Bij plaatsing op een wachtlijst, ben je tot het moment van plaatsing geen cursusgeld verschuldigd.

Persoonlijke gegevens

Je persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij je daar toestemming voor geeft. Je e-mailadres wordt door CCE en je docent gebruikt om je bijvoorbeeld te attenderen op lesuitval, het toesturen van facturen en de nieuwsbrief van CCE. Als je daar bezwaar tegen heeft, kun je dat bij jouw docent aangeven voor aanvang van de cursus. Voor de nieuwsbrief kun je jezelf op elk moment uitschrijven via de link in nieuwsbrief.-

Betaling

Jouw docent verstuurt de factuur vanaf zijn / haar e-adres. Betaling dient plaats te vinden binnen de op de factuur gestelde termijn.

a. Betaling in 2 termijnen is alleen mogelijk bij activiteiten waarvan de cursusprijs meer dan € 100 bedraagt. De factuur van het gehele cursusgeld dan wel van de eerste termijn, ontvang je rond de startdatum van de activiteit. De tweede termijn factuur wordt begin januari verstuurd. Je kunt ook contant betalen bij de betreffende docent. Vraag de docent daarvoor een door hem / haar ondertekend en gespecificeerd bewijs van betaling te geven.

b. Indien betaling achterwege blijft, ontvang je een aanmaningsbrief om het verschuldigde cursusgeld te betalen binnen 14 dagen na dagtekening. Blijft betaling hierna alsnog achterwege, dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Daarbij worden incassokosten à 15% in rekening gebracht (met een minimumbedrag van € 40), alsmede wettelijke rente verhoogd met een opslag van 2%, e.e.a. vermeerderd met 21% Btw. In geval van termijnbetaling wordt de gehele vordering overgedragen.

c. Voor elke extra administratieve handeling, zoals omzettingen, annuleringen, factureren wordt € 10 administratiekosten in rekening gebracht.

Retour cursusgeld bij annulering of wijziging door Stichting Creatief Collectief Elst

CCE behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een activiteit te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de activiteit bericht. Eventueel reeds betaald cursusgeld wordt dan binnen veertien dagen teruggestort.

Coronatoeslag

Als we in het cursusjaar opnieuw  extra lokalen moeten huren in verband met de 1,5 meter maatregel, dan zijn we helaas genoodzaakt die huurkosten door te berekenen. Mocht dat nodig zijn, dan brengen we bovenop de cursusprijs een toeslag in rekening van € 0,50 per lesuur per cursist .

Verschuldigde betaling bij annuleren door cursist

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk bij de docent én bij Creatief Collectief Elst. Bij annuleren vanaf 3 weken voor aanvang van de cursus, wordt 25 % van de cursusprijs in rekening gebracht.

Stichting Creatief Collectief Elst

Prinses Irenestraat 49, 6661 EA Elst
Telefoon: 06-1932 4660
Mail: info@creatiefcollectiefelst.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 58029931
Rekeningnummer Triodosbank: NL87TRIO0197641695

Datum

maart 2022 versie 1